وبلاگ گلدوین

تاثیر شرایط آب و هوایی روی پنجره دوجداره

وبلاگ گلدوین

نکات مهم در خرید پنجره دوجداره و پروفیل UPVC-پنجره دوجداره تهران و کرج قیمت وینتک و پرووین و هافمن

شرایط آب و هوایی و پنجره دوجداره

چرا تاثیر شرایط آب و هوایی روی پنجره دوجداره مهم است؟ آب و هوا چه تاثیری روی پنجره دارد؟

پروفیل پنجره دوجداره باید حتما به نسبت شرایط آب و هوایی همان منطقه انتخاب شود.

با توجه به سرد سیر یا گرمسیر بودن مناطق درصد مواد اولیه افزودنی به PVC تغییر می کند.

در مناطقی که نور آفتاب بصورت قائم تابیده میشود و روزهای گرم و شبهای سردی دارد ، میزان درصد پایدار کننده های به کار رفته در پروفیل UPVC نسبت به مناطق سردسیر و مناطقی که آفتاب به صورت مایل می تابد متفاوت می باشد.

در مواردی که جهت کاهش قیمت پروفیل درصد پایدار کننده های UPVC را کم می کنند، پروفیل دچار تغییر رنگ و ترک خوردگی می شود .

پروفیل UPVC باید سازگار با شرایط آب و هوایی ایران ساخته شده باشد .